This demo page accompanies the article Guide to using Thaana on the WWW.

Unicode Dhivehi method

View page source for the code!

ރާއްޖެއަށް ޒިއާރަތް ކުރާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ފުރިހަމަ ހިދުމަތެއް ދެވޭނީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ހިތްހަމަޖެހޭ އުފާވެރި މާހައުލެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ކަމަށް ޓުއަރިޒަމްގެ މައި ޖަމިއްޔާ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) ން ބުނެފި އެވެ.

(Thaana text: jazeera.com.mv)